Điều khoản sử dụng website của chúng tôi:

  1. Tài khoản đăng nhập được sử dụng để bình luận và đặt hàng, chúng tôi không khuyến khích các hành động mang tính chất spam.
  2. Tôn trọng bản quyền nội dung của website, trường hợp copy hoặc trích dẫn xin vui lòng dẫn nguồn.
  3. Số điện thoại, email khi bạn gửi qua comment sẽ được ẩn nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
  4. Các đường dẫn (link) hoặc các html tag (code tag) khi post qua comment luôn được đưa về dạng text thông thường.
Đừng ngần ngại để lại thông tin nếu bạn đang cần

Hỗ Trợ Tư Vấn Cho Dự Án Sắp Tới?

Để lại thông tin
Chat
  • Laptop
  • Bill
Trụ sở

85 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM

Liên hệ +84 78 667 1250 minhtu.cloudtek@gmail.com
Find us here